Để file có thể ghi : Vui lòng sử dụng chương trình FileZilla chuyển File permission sang 666
Để thư mục có thể ghi : Vui lòng sử dụng chương trình FileZilla chuyển File permission sang 777